Privacy policy

Bij Trimschool Nederland B.V. (hierna: Trimschool Nederland) hechten we waarde aan de bescherming van de privacy iedereen die onze diensten gebruikt. In deze privacy policy geven we aan hoe wij met persoonsgegevens omgaan en uw privacy beschermen.

Contactgegevens:
Website:         www.trimschool.nl
Adres:             Lorentzweg 7,
Postcode:       3208 LJ Spijkenisse
Email:             info@trimschool.nl

Verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor zover dat dat nodig is voor onze diensten. De persoonsgegevens zijn altijd door uzelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden ons verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Betaalgegevens
- Stagegegevens

De persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doelen:
- cursistenadministratie.
- u op de hoogte houden van relevante stagegegevens,
- onze website optimaal te laten functioneren,
- te voldoen aan onze administratieve verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst,
- het voorkomen en bestrijden van fraude.

Beveiliging van persoonsgegevens
We zijn zuinig op uw persoonsgegevens en we hebben daarom de volgende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De verbinding met de website (www.trimschool.nl) komt tot stand door middel van een beveiligde verbinding.

De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn altijd voorzien van de laatste veiligheidsupdates van Windows.

De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn voorzien van een een adequate virusscanner.

De groep van medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens is tot een minimum beperkt. Er wordt naar gestreefd om niet meer dan drie personen op enig moment toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens.

Alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst gericht op de bescherming van de persoonsgegevens.

Met alle externe partijen die inzage hebben in persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst gesloten op grond waarvan deze derden zich hebben verplicht om geheimhouding in acht te nemen en de persoonsgegevens alleen in opdracht van Trimschool Nederland te verwerken.

Heeft u toch het vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of hebt u aanwijzingen van misbruik van uw gegevens, laat ons dat dan weten via info@trimschool.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw persoonsgegevens uiteraard niet aan derden. Voor onze dienstverlening is het echter wel noodzakelijk om persoonsgegevens met externe leveranciers te delen. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en we delen uw gegevens alleen met anderen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens voor ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners uw privacy net zo serieus nemen als wij.

Uw account op trimschool.nl
Als u een account heeft op trimschool.nl worden uw persoonsgegevens aan uw account gekoppeld. Dit heeft als voordeel dat de gegevens die u bijvoorbeeld op de browser op uw pc invoert ook terug kunt zien op de browser op uw mobiele telefoon of een andere pc.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Om het risico op verlies van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken, bewaren wij persoonsgegevens zo kort mogelijk. Om het bestelproces zo makkelijk mogelijk te laten verlopen en te voorkomen dat u uw gegevens telkens opnieuw moet invoeren, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende twee jaar. Als u twee jaar lang geen gebruik heeft gemaakt van onze diensten worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd en zal u uw persoonsgegevens opnieuw moeten invoeren. Alleen om aan onze verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen bewaren we de persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn langer.

Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken
Uw gegevens blijven van u. U hebt altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens we van u verwerken, de gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kun u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. Als u dat wilt versturen wij uw gegevens in een computerbestand naar u of naar een door u aangewezen organisatie.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van de gegevens kunt u sturen naar: info@trimschool.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart zodat deze gegevens niet door derden kunnen worden onderschept. We reageren binnen vier weken op een verzoek.

Overig
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij hebben niet de intentie om gegevens van personen jonger dan 16 jaar te verzamelen of te verwerken. We kunnen echter de leeftijd van de betreffende persoon niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar dan verwijderen we de persoonsgegevens. Als u weet of vermoed dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@trimschool.nl, dan verwijderen wij de betreffende gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluiten. Dit spreekt uiteraard voor zich maar zijn wij verplicht om het te vermelden.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw gegevens te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons